Kies uw plaats

Voor de exacte samenstelling van de leesmap in uw regio dient u eerst uw postcode in te voeren »

Spelregels

De belangrijkste spelregels van de leesmap

Een vast abonnement wordt aangegaan voor minimaal 52 weken of langer (afhankelijk van het gekozen welkomstgeschenk). Een proefabonnement is per week opzegbaar.


De leesportefeuille dient na één week te worden ingeleverd bij de bezorger. Indien de huurder hiermede in gebreke blijft zal de leesmap het recht hebben de huursom voor de niet ingeleverde leesportefeuille van de huurder te vorderen tot aan het tijdstip dat genoemde leesportefeuille wel wordt ingeleverd. De huurder welke de bezorger op welke wijze dan ook niet in staat stelt de wekelijkse omruiling van de leesportefeuille te verzorgen kan geen rechten op restitutie van de huursom doen gelden.

Indien een huurder zich op welke wijze dan ook niet aan zijn huurverplichtingen houdt, zal de leesmap het recht hebben om buiten de boete van €35, - (vijf en dertig euro) de volledige huursomverplichting voor het totale aantal weken aan de huurder in rekening te brengen. Dit ter dekking van reeds bestelde en/of ingekochte tijdschriften en premiums.

De huurovereenkomst kan worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor afloop van de contractuele huurperiode. De huurovereenkomst wordt na de contractuele huurperiode telkens stilzwijgend met drie maanden verlengd. Opzegging in de verlengde huurperiode dienen uiterlijk 1 maand voor afloop van deze periode door de leesmap te zijn ontvangen anders vindt wederom een stilzwijgende verlenging van 3 maanden plaats.

Opzegging van de huurovereenkomst kan op dezelfde wijze worden gedaan als waarop u de huurovereenkomst bent aangegaan (telefonisch, internet ) de voorkeur wordt echter gegeven aan een schriftelijke opzegging per gewone of aangetekende post. De ontvangstdatum van uw opzegging wordt gebruikt om de laatste levering te bepalen. Proefabonnementen eindigen, zonder opzegging vereist is, na het verstrijken van de lopende proefperiode.

De huursom dient te allen tijde vooruit betaald te worden.
Indien een huurder welke per week de huursom vooraf contant voldoet, hiermede gedurende een periode van 3 (drie) weken in gebreke blijft, zal de leesmap het recht hebben de levering te staken totdat de huurachterstand is voldaan.

Indien een huurder welke de huursom vooraf per acceptgiro voldoet, zal in gebreke zijn indien betaling niet heeft plaatsgevonden uiterlijk de 4e (vierde) week van het lopende kwartaal. Na het verstrijken van deze huurtermijn zal ook in een dergelijk geval de leesmap het recht hebben de levering van de leesportefeuilles te onderbreken, totdat de huursom voor de lopende periode is voldaan.
Indien een huurder welke de huursom vooraf per automatische incasso voldoet, zal in gebreke zijn indien er twee maal geen incasso heeft kunnen plaatsvinden, ook in een dergelijk geval heeft de leesmap het recht de levering van de leesportefeuilles te onderbreken, totdat de huursom voor de lopende periode is voldaan. Het onderbreken van de levering wegens huurachterstand, geeft de huurder geen recht op restitutie over de niet ontvangen leesportefeuilles, doch dient ook deze te betalen alvorens de levering zal worden hervat.

Indien een huurder na te zijn aangemaand altijd nog in gebreke blijft de verschuldigde huursom te voldoen, zal de leesmap het recht hebben de vordering met de wettelijke rente te verhogen volgens art. 6:119 BW vanaf de datum van ingebrekestelling. Alle kosten welke door de leesmap moeten worden gemaakt ter incasso van haar vordering zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke zullen ten laste komen van de in gebreke blijvende huurder. Bovendien zullen administratiekosten van €35, - (vijf en dertig euro) per geval in rekening worden gebracht.

Tariefaanpassingen, respectievelijke inhoudswijzigingen en/of beschadigingen aan en het niet compleet zijn van de leesportefeuilles worden voorbehouden. Eventuele klachten zullen op verzoek van de huurder binnen redelijke grenzen worden hersteld.

Wijzigingen in bezorgdag/bezorgtijden worden voorbehouden.

Alle geschillen welke uit een huurovereenkomst zullen voortvloeien, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt ervaren, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

Afspraken welke niet op de door de huurder getekende inschrijfbon staan vermeld, zijn niet rechtsgeldig.